Swisha en gåva

Search Website

Stadgar

Överskott

Belopp du äger, i Svenska kronor ?
Beräknat på din khums förfallodatum.
Utländska valutor du äger i svenska kronor ?
Beräknat på din khums förfallodatum.
Skulder till dig som du förväntar dig ska återbetalas ?
Inkludera inte detta om det har redovisats tidigare räkenskapsår.
Ägodelar som inte används för försörjning ?
Detta inkluderar byggnader, gårdar, fabriker, varor, arbetsredskap och alla hushållsartiklar eller ägodelar som inte används för försörjning. Beräkna dessa till nuvärde om de förvärvats med överskottsinkomst på föregående år, och till självkostnadspris om de förvärvats med överskottsinkomst på kommande år. Om de förvärvats med en kombination av inkomst, beräkna dessa till nuvärde i förhållande till vad som förvärvats med överskottsinkomst på kommande år, och till självkostnadspris i förhållande till vad som förvärvats med överskottsinkomst på föregående år.
Finansiella avgifter ?
Detta inkluderar betalningen av nyckelpremien (surqufliah), betalningen av att använda jordbruksmark som ägs av staten, och betalningen av återupplivande av mark som är inhägnad och förberedd för bosättning. Beräkna dessa till nuvärde om de förvärvats med överskottsinkomst på vilket ett år inte har förflutit och till självkostnadspris om de förvärvats med överskottsinkomst på vilket ett år har förflutit. Om de förvärvats med en kombination av inkomst, beräkna dessa till nuvärde i förhållande till vad som förvärvats med överskottsinkomst på vilket ett år inte har förflutit, och till självkostnadspris i förhållande till vad som förvärvats med överskottsinkomst på vilket ett år har förflutit.
Belopp du använde innan din khums förfallodatum ?
Detta är kontanter som var föremål för khums före din khums förfallodatum, och som du redan har spenderat (t.ex. om detta är första året du betalar khums, trots att du har behövt betala khums tidigare år)
Utbytbara föremål som du har utnyttjat före din khums förfallodag. ?
Dessa är utbytbara föremål som tidigare var föremål för khums innan din khums förfallodag, och som du redan har använt. Beräkna dessa enligt nuvarande värde. Utbytbara föremål är sådana som fritt kan bytas ut eller ersättas, helt eller delvis, mot en annan vara av liknande natur. Exempel på utbytbara föremål kan vara, 1. livsmedel 2. valutor 3. råvaror 4. aktier. Det övergripande konceptet är att de kan bytas ut mot liknande föremål med samma värde på marknaden.
Icke-utbytbara föremål som du har utnyttjat före din khums förfallodag. ?
Dessa är icke-utbytbara föremål som tidigare var föremål för khums innan din khums förfallodag, och som du redan har använt. Beräkna dessa enligt nuvarande värde. Icke-utbytbara föremål är unika och individuella enheter eller objekt som inte kan bytas ut eller ersättas med exakt likadana exemplar. Till skillnad från utbytbara föremål, som kan bytas ut mot varandra på grund av sitt identiska värde, har icke-utbytbara föremål unika egenskaper eller attribut som gör dem unika och särskiljer dem från andra föremål i samma kategori. Ett exempel på icke-utbytbart föremål är digitala konstverk eller samlarföremål som har en unik identitet och inte kan ersättas med andra kopior.
Belopp som du redan har betalat med Sahm Al-Imams avsikt ?
Belopp du betalade med Sahm Al-Imams avsikt före din khums förfallodatum.
Belopp du redan har betalat med Sahm Al-Sadas avsikt ?
Belopp du betalade med Sahm Al-Sadas avsikt före din khums förfallodatum.

Avdrag

Kommersiella skulder ?
Inkludera alla kommersiella skulder du fortfarande är skyldig andra och är alla skulder som uppstår som ett resultat av kommersiella transaktioner och affärsrelationer. Det kan inkludera obetalda fakturor, lån eller kreditavtal som ingåtts mellan företag eller företag och deras kunder. Dessa skulder uppstår vanligtvis när en part utför en tjänst eller levererar varor till en annan part, och betalningen förväntas senare enligt överenskommelse eller kontrakt.
Återstående underhållsskulder tagna under det finansiella året ?
Inkluderar skulder som lånades under det finansiella året för boende (bostadslån), bil, etc. Vänligen hänvisa till mer detaljerade regler för redovisning av bostadslån.
Återstående underhållsskulder tagna under tidigare finansår ?
Inkluderar skulder som lånades under föregående finansår för boende (bostadslån), bil, etc. Tillgången (hus, bil, etc.) måste fortfarande vara i din ägo. Beräkna endast beloppet som du inte har dragit av från dina vinster under tidigare finansår. Vänligen hänvisa till mer detaljerade regler för redovisning av bostadslån
Belopp du äger som redan har betalats för khums ?
Beräknas på din khums förfallodag. Inkluderar återstående medel som var föremål för khums under tidigare år och som du redan har betalat khums på.
Anteckningar
 1. Din khums förfallodag är den första dagen du började arbeta eller bedriva verksamhet. Om du är pensionerad eller inte är anställd kan du komma överens om en khums förfallodag med en representant för marja’a, beräkna separata khums-år för varje vinst du gör, från den tidpunkt du gjorde den vinsten.
 2. Khums för kommersiella varor och fastigheter som är avsedda för handel bör betalas i enlighet med deras aktuella marknadsvärde, även om de köptes med vinster som ett år har passerat på, om inte priset de köptes för är högre än det nuvarande värde.
 3. Om beräkningarna visar att det belopp som ska betalas som khums är negativt på grund av uppehållsskulder, Då beräknas och exkluderas beloppet för uppehållsskulden, vilket motsvarar det belopp av khums som ska betalas för resten av objektet.
 4. Om underhållsskulder fullt ut betalas under det finansiella året, exkluderas denna summa från vinsten.
 5. Egendomar som inte omfattas av khums är:
  1. Egendomar som ägs genom arv:
  2. i. Pengar
  3. ii. Fastigheter
  4. iii. Föremål som kan överföras och liknande
  5. Ägodelar ägda av kvinnan från hemgift (mahr):
  6. i. Pengar
  7. ii. Guldsmycken
  8. iii. Hemmöbler och liknande
  9. c. Ägodelar som används för personliga eller familjemässiga försörjningar från vinsterna under det finansiella året:
  10. i. Bostadshem
  11. ii. Hemmöbler och liknande boendeföremål
  12. iii. Trädgårdar som används för fritid och för personlig nytta av deras frukt.
  13. iv. Egna eller familjebilar
  14. v. Djur som är till nytta för hushållet, som en ko för mjölk eller en höna för ägg.
  15. d. Skulder som ägs av andra som du inte förväntar dig att bli återbetald.
  16. e. Varor som köpts genom skuld som ännu inte har betalats tillbaka

Totalt belopp för Khums 0kr

Khums förfaller 0kr

Sahm al Imam som ska betalas 0kr

Sahm al Sada som ska betalas 0kr

Mejla mig Khums rapport

Stadgar

IDEELLA FÖRENINGEN AL-AYN FOR SOCIAL CARE SWEDEN (802471-6451)

STADGAR FÖR
IDEELLA FÖRENINGEN AL-AYN FOR SOCIAL CARE SWEDEN

org. nr: 802471-6451

OM FÖRENINGEN

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är ”Al-Ayn For Social Care Sweden”.

 

§ 2 Föreningens ändamål
mom. 1 Föreningen är politiskt och religiöst oberoende och bildades 2013. Föreningen har som mål att aktivt bidra till samhället genom att arrangera evenemang och aktiviteter för barn och unga, där huvudgruppen kommer vara ensamkommande. Föreningen ska också rikta sin hjälp mot samhällets svaga grupper som exempelvis ensamma äldre, språksvaga medborgare och personer med hälsoproblem. Målet med dessa aktiviteter är:

 • Integration. Föreningen strävar efter att hjälpa ensamkommande barn och unga att integreras i det svenska samhället. Detta sker genom att arrangera workshops om Sveriges historia och kultur, erbjuda läxhjälp i svenska, gå på utflykter till historiska och kulturella platser med mera.
 • Sysselsätta unga. Genom givande biokvällar, läxhjälp mm kommer barn och unga hållas sysselsatta med givande aktiviteter som de kan få nytta av.
 • Umgås och ha roligt. Genom att arrangera fotbollsturneringar eller andra sportsliga aktiviteter, spelkvällar, utflykter och liknande kommer barn och unga ha en plats att umgås och ha roligt i.
 • Hälsa och gemenskap. Många äldre, och personer med hälsoproblem, har lämnats ensamma. Därför ska föreningen erbjuda samtalskontakt, gå på promenader, utflykt och studiebesök, fika och liknande så att ensamheten bryts och personen får en meningsfull vardag. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte.

mom. 2 Föreningen har även som mål att med olika humanitära insatser bedriva verksamhet för utsatta människor, i synnerhet föräldralösa barn, i länder där behov av akut hjälp finns. Denna verksamhet bedrivs genom att förse de utsatta människorna, i synnerhet föräldralösa barn, med månatligt ekonomiskt stöd, hälso- och sjukvårdsstöd, bostadsstöd, mat och dylikt. Föreningen hjälper även de utsatta genom uppsökande samt förebyggande arbete som skolutbildning, yrkesutbildning och möjlighet till självförsörjning. Denna verksamhet bedrivs i samarbete med välgörenhetsorganisationer vars ändamål överensstämmer med föreningens.

mom. 3 Föreningen ska samla in medel från bland annat organisationer, företag och allmänheten.

 

§ 3 Styrelsens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Järfälla kommun.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 4 Medlemskap
mom. 1 Såväl fysiska som juridiska personer kan bli medlemmar i föreningen.
mom. 2 Till medlem i föreningen antas den som stödjer föreningens ändamål och som i övrigt kan antas följa föreningens stadgar och beslut. ASCF har alltid rätt att vara medlem i föreningen.
mom. 3 Ansökan om medlemskap ska skickas skriftligen till styrelsen och ska innehålla fullständiga uppgifter om sökandens namn och adress. Styrelsen ska efter mottagen ansökan genast kalla till föreningsstämma som har att pröva ansökan.

 

§ 5 Medlems skyldighet

mom. 1 Medlem ska betala en årlig medlemsavgift, årsavgift, med ett belopp som fastställs av föreningsstämman.

mom. 2 Årsavgiften ska betalas före mars månads utgång.

 

§ 6 Uppsägning av medlemskap

mom. 1 Uppsägning till utträde ur föreningen ska göras skriftligen till styrelsen.

mom. 2 Medlem som inte betalt sin medlemsavgift två i år i följd anses ha sagt upp sitt medlemskap och förlorar därmed rätten att delta i verksamheten och förvaltningen. Medlemskapet upphör, om årsavgifterna inte betalas dessförinnan, vid mars månads utgång det andra året.

§ 7 Uteslutning av medlem

mom. 1 Medlem som brutit mot föreningens stadgar eller beslut i något väsentligt avseende får uteslutas.

mom. 2 Beslut om uteslutning av medlem förutsätter att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de röstande på en föreningsstämma. Innan beslut om uteslutning fattas ska medlemmen i fråga ges tillfälle att yttra sig.

§ 8 Medlems utträde

Avgång ur föreningen sker när uppsägning till utträde kommit styrelsen tillhanda (se § 6 ovan) eller när beslut om uteslutning är fattat (se § 7 ovan).

§ 9 Tvist

Tvister rörande tolkningen av dessa stadgar ska hänskjutas till Attunda tingsrätt.

FÖRENINGENS ORGAN

§ 10 Föreningens organ

Föreningens organ är:

 • Föreningsstämma,
 • Styrelse,
 • Valberedning, och
 • Revisor

FÖRENINGSSTÄMMA

§ 11 Föreningsstämman

mom. 1 Medlemmarnas rätt att fatta beslut gällande förvaltningen av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman. Vid föreningsstämma har varje medlem som betalt medlemsavgift en röst. Föreningsstämman är beslutsför med det antal röstberättigade som är närvarande.

mom. 2 Medlem som inte kan delta vid en föreningsstämma får ge valfritt ombud skriftlig fullmakt att företräda denne vid stämman. Ett ombud ska till föreningsstämman ha med sig en daterad skriftlig fullmakt. En sådan fullmakt ska vara undertecknad av medlemmen och giltig i högst ett år.

mom. 3 En föreningsstämma, som kallas årsstämma, hålls årligen senast den 31 maj.

mom. 4 Därutöver hålls föreningsstämma, som kallas extra föreningsstämma, när styrelsen anser att det behövs och när det, för behandling av en viss fråga, skriftligen begärs av revisor eller av minst en tredjedel av föreningens medlemmar. När extra föreningsstämma ska hållas efter begäran, ska styrelsen avsända skriftlig kallelse till extra föreningsstämma med post eller e-post till samtliga medlemmar inom två veckor från erhållen begäran och stämman ska hållas inom en månad från erhållen begäran. Underlåter styrelsen att efter begäran kalla till extra föreningsstämma får revisorn eller medlem kalla till stämma.

mom. 5 Föreningsstämma hålls på ort och plats som styrelsen bestämmer.

mom. 6 Skriftlig kallelse till föreningsstämma ska avsändas med post eller e-post till samtliga medlemmar senast fyra veckor före stämman.

mom. 7 Styrelsens årsredovisning och revisorns revisionsberättelse samt övriga handlingar som kommer att behandlas på årsstämman (t.ex. eventuella motioner eller propositioner) ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsstämman på plats som anges i kallelsen.

mom. 8 Föreningsstämma får endast avgöra ärende som varit upptaget i kallelsen till stämman.

mom. 9 Protokoll från föreningsstämma ska justeras inom tre veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

§ 12 Årsstämma

mom. 1 Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 • stämmans öppnande,
 • upprättande av röstlängd,
 • val av stämmoordförande och dennes anmälan av protokollförare,
 • val av två justeringspersoner, tillika rösträknare,
 • fråga om stämmans behöriga utlysande,
 • fastställande av dagordning,
 • styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsåret,
 • revisionsberättelse,
 • fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultatet,
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
 • beslut om årsavgift till föreningen för innevarande räkenskapsår,
 • val av ordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter enligt § 14,
 • val av revisor och eventuell revisorssuppleant enligt § 19,
 • val av valberedning varav en som utses till sammankallande enligt § 18, och
 • behandling av ärende, som styrelsen hänskjutit till stämman (propositioner) eller medlem föreslagit till behandling (motioner).

mom. 2 För att få ett ärende behandlat på en årsstämma ska motionen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före stämman. Styrelsen ska till årsstämman avge skriftligt yttrande över motionen. Det ankommer på styrelsen i god tid att upplysa medlemmarna om när stämman ska hållas.

mom. 3 Extra föreningsstämma ska behandla den fråga som är påkallad samt punkt 1-6 i mom. 1 ovan.

§ 13 Beslut vid föreningsstämma

mom. 1 Beslut vid föreningsstämma fattas, där dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet (fler än hälften av de röstande). Vid lika röstetal gäller den mening som stämmans ordförande biträder. Vid personval väljs de som fått flest röster och vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning.

mom. 2 Ledamot av styrelsen och suppleant får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärder, för vilken han är ansvarig, och inte heller i val av revisor.

mom. 3 Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs av röstberättigad medlem, efter omröstning (votering).

mom. 4 Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock omröstning ske slutet.

mom. 5 Beslut bekräftas med klubbslag.

 

STYRELSE

§ 14 Styrelsen

mom. 1 Föreningens styrelse består av lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter och högst tre (3) suppleanter.

mom. 2 En ledamot, tillika styrelsens ordförande, väljs av föreningsstämman för två år i taget, dvs. fram till slutet av den årsstämma som hålls andra året efter valet. Övriga ledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för tre år i taget, dvs. fram till slutet av den årsstämma som hålls tredje året efter valet. Till ledamot eller suppleant får endast väljas den som är medlem i föreningen.

mom. 3 Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

 

§ 15 Styrelsens uppgift

mom. 1 Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och har hand om dess angelägenheter. Den beslutar i alla ärenden, inom ramen för stadgarna och föreningsstämmans beslut, där annat inte bestämts i stadgarna.

mom. 2 Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den styrelsen utsett.

mom. 3 Till styrelsens uppgifter hör bland annat

 •  verkställa föreningsstämmans beslut,
 • ha hand om föreningens ekonomi och föra räkenskaper,
 • utse föreningens förtroendemän och fastställa instruktioner för dessa,
 • tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga kommittéer, och fastställa instruktioner för dessa,
 • till årsstämman avge årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
 • verka för föreningens ändamål i enlighet med föreningens allmänna målsättning, och
 • föra en förteckning över föreningens medlemmar (medlemsförteckning).

mom. 4 Styrelsen ska upprätta en redovisning av sin förvaltning i form av årsredovisning för varje räkenskapsår. Redovisningen och dess underlag ska överlämnas till revisorn senast en månad före den föreningsstämma, årsstämman, där redovisningen ska behandlas.

 

§ 16 Styrelsemöte
mom. 1 Styrelsen ska sammanträda när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av antalet valda ledamöter begär det.
mom. 2 Kallelse ska lämnas till ledamöter och suppleanter i god tid före mötet.
mom. 3 Suppleant, som inte tjänstgör för ordinarie ledamot, får delta i förhandlingarna men inte i besluten.

 

§ 17 Styrelsens beslut

mom. 1 Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och de närvarande ledamöterna och tjänstgörande suppleanterna motsvarar minst hälften av antalet valda ledamöter.

mom. 2 Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid personval sker dock avgörandet genom lottning.

mom. 3 Omröstning inom styrelsen sker öppet.

mom. 4 Vid sammanträde ska protokoll föras. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot samt arkiveras i kronologisk ordning hos föreningen.

mom. 5 En styrelseledamot med avvikande mening gällande styrelsens beslut har rätt att få detta nedtecknat i protokollet.

VALBEREDNING

§ 18 Valberedning

mom. 1 Valberedningen består av lägst två (2) och högst fyra (4) ledamöter. Ledamöter till valberedningen väljs av föreningsstämman för ett år i taget, dvs. fram till slutet av nästa årsstämma. Föreningsstämman utser en av ledamöterna till sammankallande. Till ledamot får endast väljas den som är medlem i föreningen.

mom. 2 Valberedningen ska, i samband med kallelse till föreningsstämma där personval ska hållas, överlämna sina förslag till beslut om tillsättning av styrelseledamöter, eventuella suppleanter och revisorer, samt eventuellt arvode till dem, till styrelsen. På föreningsstämma, där personval ska hållas, ska valberedningen presentera sina förslag.

 

REVISION

§ 19 Revisor

mom. 1 Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av en revisor och högst en revisorssuppleant. Revisor och eventuell revisorssuppleant utses för två år i taget, dvs. till slutet av den årsstämma som hålls andra året efter valet. Revisorn och eventuell revisorssuppleant ska vara auktoriserad. Istället för att utse revisor och eventuell suppleant får föreningsstämman utse ett registrerat revisionsbolag till revisor.

mom. 2 Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsstämmo- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

mom. 3 Revisorn ska lämna revisionsberättelse över granskningen till föreningen senast två veckor före årsstämman.

 

§ 20 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

 

ÄNDRING, UPPLÖSNING OCH TOLKNING AV STADGAR

§ 21 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar förutsätter att beslutet fattas vid årsstämma, och biträds av minst två tredjedelar av de röstande.

 

§ 22 Upplösning

mom. 1 Beslut om föreningens upplösning förutsätter att beslutet fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en är årsstämman, och vid båda tillfällena biträds av minst två tredjedelar av de röstande.

mom. 2 Den föreningsstämma som beslutar om föreningens upplösning ska även besluta om hur föreningens behållna tillgångar ska disponeras. Detta ska ske på ett sätt som överensstämmer med föreningens ändamål och medlemmar kan inte göra anspråk på någon del av egendomen.

 

§ 23 Tolkning av stadgar
Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening tills frågan avgjorts av föreningsstämma.