DONERA

Search Website

Bli Fadder

Överskott

Belopp du äger, i Svenska kronor ?
Beräknat på din khums förfallodatum.
Utländska valutor du äger i svenska kronor ?
Beräknat på din khums förfallodatum.
Skulder till dig som du förväntar dig ska återbetalas ?
Inkludera inte detta om det har redovisats tidigare räkenskapsår.
Ägodelar som inte används för försörjning ?
Detta inkluderar byggnader, gårdar, fabriker, varor, arbetsredskap och alla hushållsartiklar eller ägodelar som inte används för försörjning. Beräkna dessa till nuvärde om de förvärvats med överskottsinkomst på föregående år, och till självkostnadspris om de förvärvats med överskottsinkomst på kommande år. Om de förvärvats med en kombination av inkomst, beräkna dessa till nuvärde i förhållande till vad som förvärvats med överskottsinkomst på kommande år, och till självkostnadspris i förhållande till vad som förvärvats med överskottsinkomst på föregående år.
Finansiella avgifter ?
Detta inkluderar betalningen av nyckelpremien (surqufliah), betalningen av att använda jordbruksmark som ägs av staten, och betalningen av återupplivande av mark som är inhägnad och förberedd för bosättning. Beräkna dessa till nuvärde om de förvärvats med överskottsinkomst på vilket ett år inte har förflutit och till självkostnadspris om de förvärvats med överskottsinkomst på vilket ett år har förflutit. Om de förvärvats med en kombination av inkomst, beräkna dessa till nuvärde i förhållande till vad som förvärvats med överskottsinkomst på vilket ett år inte har förflutit, och till självkostnadspris i förhållande till vad som förvärvats med överskottsinkomst på vilket ett år har förflutit.
Belopp du använde innan din khums förfallodatum ?
Detta är kontanter som var föremål för khums före din khums förfallodatum, och som du redan har spenderat (t.ex. om detta är första året du betalar khums, trots att du har behövt betala khums tidigare år)
Utbytbara föremål som du har utnyttjat före din khums förfallodag. ?
Dessa är utbytbara föremål som tidigare var föremål för khums innan din khums förfallodag, och som du redan har använt. Beräkna dessa enligt nuvarande värde. Utbytbara föremål är sådana som fritt kan bytas ut eller ersättas, helt eller delvis, mot en annan vara av liknande natur. Exempel på utbytbara föremål kan vara, 1. livsmedel 2. valutor 3. råvaror 4. aktier. Det övergripande konceptet är att de kan bytas ut mot liknande föremål med samma värde på marknaden.
Icke-utbytbara föremål som du har utnyttjat före din khums förfallodag. ?
Dessa är icke-utbytbara föremål som tidigare var föremål för khums innan din khums förfallodag, och som du redan har använt. Beräkna dessa enligt nuvarande värde. Icke-utbytbara föremål är unika och individuella enheter eller objekt som inte kan bytas ut eller ersättas med exakt likadana exemplar. Till skillnad från utbytbara föremål, som kan bytas ut mot varandra på grund av sitt identiska värde, har icke-utbytbara föremål unika egenskaper eller attribut som gör dem unika och särskiljer dem från andra föremål i samma kategori. Ett exempel på icke-utbytbart föremål är digitala konstverk eller samlarföremål som har en unik identitet och inte kan ersättas med andra kopior.
Belopp som du redan har betalat med Sahm Al-Imams avsikt ?
Belopp du betalade med Sahm Al-Imams avsikt före din khums förfallodatum.
Belopp du redan har betalat med Sahm Al-Sadas avsikt ?
Belopp du betalade med Sahm Al-Sadas avsikt före din khums förfallodatum.

Avdrag

Kommersiella skulder ?
Inkludera alla kommersiella skulder du fortfarande är skyldig andra och är alla skulder som uppstår som ett resultat av kommersiella transaktioner och affärsrelationer. Det kan inkludera obetalda fakturor, lån eller kreditavtal som ingåtts mellan företag eller företag och deras kunder. Dessa skulder uppstår vanligtvis när en part utför en tjänst eller levererar varor till en annan part, och betalningen förväntas senare enligt överenskommelse eller kontrakt.
Återstående underhållsskulder tagna under det finansiella året ?
Inkluderar skulder som lånades under det finansiella året för boende (bostadslån), bil, etc. Vänligen hänvisa till mer detaljerade regler för redovisning av bostadslån.
Återstående underhållsskulder tagna under tidigare finansår ?
Inkluderar skulder som lånades under föregående finansår för boende (bostadslån), bil, etc. Tillgången (hus, bil, etc.) måste fortfarande vara i din ägo. Beräkna endast beloppet som du inte har dragit av från dina vinster under tidigare finansår. Vänligen hänvisa till mer detaljerade regler för redovisning av bostadslån
Belopp du äger som redan har betalats för khums ?
Beräknas på din khums förfallodag. Inkluderar återstående medel som var föremål för khums under tidigare år och som du redan har betalat khums på.
Anteckningar
 1. Din khums förfallodag är den första dagen du började arbeta eller bedriva verksamhet. Om du är pensionerad eller inte är anställd kan du komma överens om en khums förfallodag med en representant för marja’a, beräkna separata khums-år för varje vinst du gör, från den tidpunkt du gjorde den vinsten.
 2. Khums för kommersiella varor och fastigheter som är avsedda för handel bör betalas i enlighet med deras aktuella marknadsvärde, även om de köptes med vinster som ett år har passerat på, om inte priset de köptes för är högre än det nuvarande värde.
 3. Om beräkningarna visar att det belopp som ska betalas som khums är negativt på grund av uppehållsskulder, Då beräknas och exkluderas beloppet för uppehållsskulden, vilket motsvarar det belopp av khums som ska betalas för resten av objektet.
 4. Om underhållsskulder fullt ut betalas under det finansiella året, exkluderas denna summa från vinsten.
 5. Egendomar som inte omfattas av khums är:
  1. Egendomar som ägs genom arv:
  2. i. Pengar
  3. ii. Fastigheter
  4. iii. Föremål som kan överföras och liknande
  5. Ägodelar ägda av kvinnan från hemgift (mahr):
  6. i. Pengar
  7. ii. Guldsmycken
  8. iii. Hemmöbler och liknande
  9. c. Ägodelar som används för personliga eller familjemässiga försörjningar från vinsterna under det finansiella året:
  10. i. Bostadshem
  11. ii. Hemmöbler och liknande boendeföremål
  12. iii. Trädgårdar som används för fritid och för personlig nytta av deras frukt.
  13. iv. Egna eller familjebilar
  14. v. Djur som är till nytta för hushållet, som en ko för mjölk eller en höna för ägg.
  15. d. Skulder som ägs av andra som du inte förväntar dig att bli återbetald.
  16. e. Varor som köpts genom skuld som ännu inte har betalats tillbaka

Totalt belopp för Khums 0kr

Khums förfaller 0kr

Sahm al Imam som ska betalas 0kr

Sahm al Sada som ska betalas 0kr

Mejla mig Khums rapport
Donera nu

Förändra liv

Vi anser att barn kan uppnå sin fulla potential när de får de förutsättningar som behövs. Det månatliga bidraget varje barn får förändrar deras liv.

Med ett minimum om 650kr/månad, kan de grundläggande behoven av barnet bli tillgodosett och de lyfts upp ur fattigdomsgränsen. Föräldralösa barn förtjänar att få en chans, precis som alla andra barn. En chans att växa, upptäcka och tro på en framtid med obegränsade möjligheter.

100% av din donation når dom i nöd

Erbjuda barn med ekonomiskt, medicinskt, psykologiskt och utbildningsstöd

Mer än 97 000 föräldralösa barn stöds varje månad

Vi bekämpar krigets påverkan

Al-Ayn bidrar med olika insatser för att stötta utsatta föräldralösa barn och änkor i Irak och arbetar för att stärka dessa barn. Vi arbetar i enlighet med FN:s barnkonvention då vi alltid strävar mot att hjälpa föräldralösa barnen få samma möjligheter som övriga barn. Vår vision är att föräldralösa barn ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar. Idag sponsras fler än 95 000 föräldralösa barn. Över 160 000 föräldralösa barn fått säkerhet, stabilitet och långsiktigt välbefinnande via Al-Ayns fadderskap.

*100% av din donation går oavkortat till våra föräldralösa barn. Vi tar inte ut administrativa avgifter.

*Al-Ayn for Social Care Sweden (ASCS) grundades i Sverige 2013. Det är en ideell organisation, oberoende av politik och religion.

Va en del av anledningen till att de kan våga drömma, trots föräldralöshet och fattigdom.

Värdighet. Återhämtning. Hopp.

Det krävs inte mycket att lyfta ett föräldralöst barn ur en kris. På Al-Ayn utgår vi från deras värdighet.

Ditt stöd ger ett föräldralöst barn brådskande månatlig finansiell hjälp, som vårdnadshavaren spenderar på barnets grundläggande behov. Vårt omfattande omvårdnadssystem ger sedan barnet åtkomst till sjukvård, psykoterapimottagning, undervisning, bostadsstöd med mera.

Vanligt förekommande frågor

Kan jag kontakta eller träffa barnet?

Direktkontakt är inte tillåten. Al-Ayn kan dock underlätta ett besök mellan faddern och barnet på barnets närmaste Al-Ayn-kontor, under förutsättning att det föräldralösa barnet och deras vårdnadshavare godkänns.

När kan jag avsluta mitt fadderskap?

Vi ber om fyra månaders varsel för att få tillräckligt med tid för att hitta en annan sponsor till barnet.

Hur fungerar gruppsponsring?

Ni kan gå ihop i grupp för att sponsra ett föräldralöst barn. Till exempel som studentgäng, fotbollslag, studiecirkel, eller bara som ett kompisgäng. Vänligen utse en representant sinsemellan att vara kontaktpersonen med oss, och då skulle de behöva fylla i ett sponsringsformulär enligt ovan.

Representanten kommer vara ansvarig för att antingen samla in det belopp som behövs för årlig sponsring 7900kr eller månadsgivande på 650kr att överföra till oss. Du kommer att få information om det föräldralösa barnet som sponsras när den första betalningen har tagits emot.

Hur distribueras fadderskapsbeloppet?

Mödrar eller vårdnadshavare till de föräldralösa barnen besöker sin lokala Al-Ayn kontor varje månad för att samla in deras ekonomiska stöd. Insamlingsställena är utformade för att efterlikna en bank som gör att betalningarna kan tas emot på ett professionellt sätt där integriteten respekteras.

Barn uppmuntras att leka i lekområdet eller välja en leksak från Al-Ayn leksaksbutik under denna process.

Detta är särskilt viktigt för Al-Ayn, eftersom det gör det möjligt att kontrollera barnet, och mamman kan kommunicera eventuella problem eller önskemål hon kan ha.

Utöver de månatliga bidragen får föräldralösa barn tillgång till sjukvård, utbildningsstöd, psykologisk rehabilitering där det behövs och andra program som är skräddarsydda för deras behov.

Vilken är den minsta tidsperiod jag kan sponsra ett föräldralöst barn?

Vi ber om minst ett år för sponsring, för att kunna matchas till ett specifikt föräldralöst barn.